REGULAMIN ośrodka Moje El Dorado w Sierakowie 2024

Dyrekcja Ośrodka Moje El Dorado​ będzie cenić Państwa współpracę w zakresie przestrzegania niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie domków i apartamentów jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji niezależnie od metody (online/ offline) lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w domku/apartamencie. Dokonując w/w czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego regulaminu, którego pełna treść znajduje się na stronie www.moje-eldorado.pl
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości ​Ośrodka Moje El Dorado
 3. Regulamin jest dostępny do wglądu we wszystkich domkach letniskowych i apartamentach Ośrodka Moje El Dorado​, a także na stronie www.moje-eldorado.pl.
 4. W domkach letniskowych i apartamentach Ośrodka Moje El Dorado obowiązuje całkowity zakaz palenia. Za złamanie zakazu obowiązuje opłata dodatkowa w wysokości 500 zł. 
 5. W przypadku rażącego naruszenia ciszy nocnej zostanie naliczona kara w wysokości 500 zł
 6. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22.00 – 6.00
 7. Dane właściciela ośrodka: Moje Wakacje sp. z o.o ul. Sarnia 40, 62-023 Szczytniki, NIP: 777 336 86 16, REGON: 387726010, KRS 0000874212 

DOBA HOTELOWA

 1. Domki letniskowe i apartamenty wynajmowane są na doby. Doba hotelowa trwa od 16:00 do 11:00 dnia następnego.
 2. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość hotelowy powinien zgłosić bezpośrednio pod numer tel. 600 858 261 do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu domku lub apartamentu.
 3. ​Dyrekcja ośrodka ​uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości. W związku z przedłużeniem godziny wymeldowania o max. 2 godz. naliczona zostanie dodatkowa opłata w wysokości 50 zł.
 4. ​Dyrekcja ośrodka  ​w trakcie dłuższego pobytu może zapewnić dodatkowe sprzątanie apartamentu wraz ze zmianą pościeli, którego koszt wynosi 100 zł.
 5. Życzenie dodatkowego sprzątania, Gość ośrodka powinien zgłosić bezpośrednio pod numer tel. 600 858 261.

REZERWACJA, MELDUNEK i ZWROT

 1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi ​Ośrodka Moje El Dorado swojego aktualnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej wraz z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Gość hotelowy nie może przekazywać, udostępniać apartamentu innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 3. Osoby niezameldowane w apartamencie mogą przebywać na terenie ośrodka od godziny 7:00 do godziny 22:00.
 4. Ośrodek Moje El Dorado zastrzega sobie prawo do pobrania przy zameldowaniu preautoryzacji karty kredytowej lub pobrania depozytu gotówkowego w wysokości należności za cały pobyt.
 5. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, ​Ośrodek Moje El Dorado​ nie zwraca opłaty za daną dobę hotelową.
 6. Ośrodka Moje El Dorado​ może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył niniejszy regulamin wyrządzając szkodę w mieniu ​Ośrodka Moje El Dorado lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników Ośrodka Moje El Dorado​ lub innych osób przebywających w na terenie ośrodka; albo też w inny sposób zakłócił ciszę nocną lokatorom domków i apartamentów.
 7. Usługobiorca będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy usług świadczonych drogą elektroniczną bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. 
 8. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Usługobiorca wysłał informację o odstąpieniu przed upływem terminu wskazanego powyżej. Po jej otrzymaniu Usługodawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy.
 9. Zgodnie z art. 38 pkt 3 i pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827) prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w Serwisie zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 
 10. W przypadku prawidłowo dokonanej rezygnacji Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia dokonania rezygnacji dokona zwrotu dokonanej przez Gościa zapłaty po potrąceniu opłaty rezerwacyjnej jeżeli tak stanowiły warunki oferty na podstawie, której rezerwacja została dokonana.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Ośrodek Moje El Dorado​ nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, sprzętów elektronicznych jak smartphone, tablet, laptop albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną.
 2. Ośrodek Moje El Dorado​ nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.
 3. Gość powinien zawiadomić ​Ośrodek Moje El Dorado o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 4. Gość ośrodka ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych znajdujących się na terenie ośrodka powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. ​​Ośrodek Moje El Dorado​ zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe. W rażących przypadkach, gdy gość całkowicie unika odpowiedzialności sprawa zostanie skierowana do sądu.
 5. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu, ​​Ośrodek Moje El Dorado​ może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań ​​​Ośrodek Moje El Dorado​, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia apartamentu.
 6. Każdorazowo Gość opuszczający domek/apartament, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć źródła zasilania tj, kuchenka elektryczna,czajnik elektryczny, żelazko, telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz upewniając się, że domek/apartament jest zamknięty.
 7. Ośrodkowi Moje El Dorado​ przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do apartamentu/domku w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi bądź szkody.
 8. Dzieci poniżej 12–go roku życia powinny znajdować się na terenie apartamentu/domku pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 9. Podczas wymeldowania gość ​Ośrodka Moje El Dorado ​koniecznie musi zdać klucze do apartamentu/domku pracownikowi Ośrodka Moje El Dorado ​i rozliczyć się za pobyt. W przypadku zgubienia kluczy gość ponosi koszt dorobienia dodatkowego kompletu kluczy w wysokości 200 zł.

RODO

 1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Moje Wakacje sp. z o.o ul. Sarnia 40, 62-023 Szczytniki, posiadająca numer NIP: 777 336 86 16 oraz KRS 0000874212 Nasze dane kontaktowe: e-mail: eldoradosierakow@gmail.com (dalej zwany ​„Ośrodek Moje Eldorado”​.).

 1. Cel przetwarzania danych osobowych

Celem, dla których ​Ośrodek Moje Eldorado przetwarza dane osobowe jest przede wszystkim zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług hotelarskich. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez Ośrodek Moje Eldorado jest:

 1. udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych,
 2. zapewnienie najwyższej jakości usług dla gości hotelowych,
 3. dochodzenie ewentualnych roszczeń przez ​Ośrodek Moje Eldorado w związku z poniesioną przez ​Ośrodek Moje Eldorado szkodą wyrządzoną przez gościa, lub obrona przed roszczeniami gościa w stosunku do ​Ośrodek Moje Eldorado​. W przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, ​Ośrodek Moje Eldorado przetwarza dane osobowe w tym celu, tj. w celu kierowania do Państwa informacji marketingowych i ofert o swoich produktach i usługach.
 4. Podstawa przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa pozyskanych przez Ośrodek Moje Eldorado​ jest umowa o świadczenie usług hotelarskich. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa wykorzystywanych w celach marketingowych jest zgoda gościa. ​Ośrodek Moje Eldorado informuje, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa dla zapewnienia najwyższej jakości usług dla gości hotelowych jest usprawiedliwiony cel administratora.

 1. Przekazywanie danych

Twoje dane będą przetwarzane przez ​Ośrodek Moje Eldorado​, ale mogą być one również powierzone do przetwarzania innym podmiotom. W każdym takim przypadku przekazanie danych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie wskazanych przez ​Ośrodek Moje Eldorado. Przekazywanie danych ma miejsce na ogół w przypadku współpracy z podwykonawcą (np. dostawcą usług wsparcia IT ​Ośrodka Moje Eldorado​, dostawcą usług pocztowych) lub usługodawcą (np. dostawcą usług przechowywania danych, usług hostingu naszej strony internetowej, firmom transportowym i taksówkarskim w sytuacji zamówienia przez gościa transportu). Dzięki temu możemy np. świadczyć usługi na wyższym poziomie, dbając o Państwa sprawną i szybką obsługę w apartamentach. W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym i służbom państwowym takim jak policja, ABW czy organy podatkowe, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie, jednak nigdy w innym przypadku.

 1. Jak długo dane osobowe będą przetwarzane? 

Dane osobowe:

 1. pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług hotelarskich będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych ​Ośrodek Moje Eldorado lub gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później,
 2. pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe.
 3. Państwa uprawnienia

Jeśli udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych mogą ją Państwo w każdej chwili wycofać. Mają Państwo również prawo żądania dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ponadto informujemy, że ​Ośrodek Moje Eldorado nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych poza obszar EOG, a także, że ​Ośrodek Moje Eldorado nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania. Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania jest wymogiem zawarcia umowy o usługi hotelarskie. Brak podania danych osobowych uniemożliwi ​Ośrodek Moje Eldorado zawarcie umowy o usługi hotelarskie.

POZOSTAŁE USTALENIA

 1. W apartamentach i domkach obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 7:00.
 2. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia pokoju hotelowego.
 3. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w apartamencie będą odesłane na adres wskazany przez gościa na jego koszt. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, ​Ośrodek Moje Eldorado​ przechowa te przedmioty przez 30 dni, artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.
 4. W przypadku odwołania rezerwacji lub skrócenia pobytu przez gościa wpłacona część za pobyt/zadatek nie są zwracane.
 5. Ośrodek Moje Eldorado ​może​ ​wystawić każdemu gościowi domku/apartamentu Fakturę VAT (8%) za pobyt.
 6. Do każdego domku/apartamentu przynależy na terenie ośrodka jedno niestrzeżone miejsce parkingowe 
 7. Domki i apartamenty nie posiadają udogodnień dla niepełnosprawnych. 
 8. W przypadku ogłoszenia obostrzeń związanych z COVID-19, każdy gość podczas zameldowania akceptuję regulamin a także oświadcza, że jego pobyt jest związany z wykonywaniem pracy, odbywa pobyt tzw. służbowy, biznesowy.
 9. Wszelkie reklamacje i uwagi dotyczące pobytu powinny być składane do kierownictwa Ośrodka pisemnie na adres email: kontakt@moje-eldorado.pl w terminie do 7 dni od powstania okoliczności uzasadniających reklamację. Czas odpowiedzi na reklamacje do 14 dni roboczych.